• ” തെയ്യം “

  യു . കെ . യിലെ പ്രശസ്തനാടക സമിതിയായ ദൃശ്യകല ( M A U K ) യുടെ ഇരുപത്തിരണ്ടാമത് നാടകമാണ് തെയ്യം . കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാരുടേയും , പറയിപെറ്റപന്തിരുകുലത്തിന്റേയും , ഇടപ്പള്ളി കവികളുടേയും , അഷ്ടവൈദ്യന്മാരുടേയും , തുള്ളൽക്കഥകളുടേയും , […]

  Read more ...
 • Drishyakala’s 22nd production, ‘Theyyam’

  Get ready to witness an awe-inspiring cultural extravaganza! Mark your calendars for the grand premiere of MAUK Drishyakala’s 22nd production, ‘Theyyam’ which is based on the rich tribal art form […]

  Read more ...
 • Festive Sangamam

  Read more ...
 • Ona Sadhya 2019

  Read more ...
 • Ponnonam 2019

  Read more ...
 • IWD 2019 Photos

  Read more ...
 • IWD 2020 Photos

  Read more ...
 • v4m Gallery

  Read more ...
 • KK – Dr Kavitha Album

  Read more ...
 • City Lights

  Read more ...
 • KERALOLSAV- 2017 REPORT

     KERALOLSAV REPORT When we all smiled in the same language! A staggering 950 adults and approximately 400 children witnessed the euphoria at Keralolsav 2017, Malayalee Association of the UK’s […]

  Read more ...
 • Keralolsav 2017 General

  Read more ...
 • Keralaosav 2017 Sports & Games

  Read more ...
 • Keralalolsav 2017 – Stage Show

  Read more ...
 • Family Fun Day 2016

  Read more ...
 • Onam 2017 – Photos for report

  Read more ...
 • Dhrishyakala – Gettogether

  Read more ...
 • Onam 2017 – Ganamela

  Read more ...
 • Chenda – Murugan Temple Chariot Festival

  Read more ...
 • Onam 2017 – Dances & Chenda

  Read more ...
 • Onam 2017 – Opening Ceremony

  Read more ...
 • Onam 2017 – Award Ceremony

  Read more ...
 • Novel Buds Celebrating the New Look

  Read more ...
 • Creative Petals Celebrating Cultural Excellence

  Read more ...
 • Rainbow Flowers Celebrating Future Generations

  Read more ...
 • Summer Trip 2017 | Great Yarmouth

  Read more ...
 • 60s+ Sisters Club | 10th Anniversary Celebration

  Read more ...
 • MAUK International Women’s Day

  Read more ...
 • Drishyakala

  Read more ...
 • Poly Varghese

  Read more ...

Our Sponsors

Follow us on Social Media